“ประจิน” ย้ำสิ้นปีนี้เน็ตครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

พล.อ.อ.ประจิน ประกาศความสำเร็จเน็ตประชารัฐเฟสแรก 24,700 หมู่บ้าน พร้อมเร่งขยายเน็ตประชารัฐอีก 15,732 หมู่บ้าน คาดสิ้นปีครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ  พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานงานความสำเร็จโครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน และการขยายผลการนำไปใช้ประโยชน์โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ว่า ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ยุคดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่ง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ขยายติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐเฟสที่ 1 เสร็จตามเป้าหมาย 24,700 หมู่บ้าน และในปี 2561 นี้ รัฐบาลจะขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเฟสที่ 2 เพิ่มขึ้นอีก 15,732 หมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณที่ประหยัดได้จำนวนมากจากการดำเนินการโครงการเฟสแรก ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในเดือน.ค.2561 นี้ 

สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลยึดประชาชนทั่วประเทศเป็นศูนย์กลาง และมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีการบูรณการ ทั้งในระดับนโยบายรัฐบาล ระดับกระทรวง และระดับพื้นที่ รัฐบาลจึงได้มีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อให้การบริหารประเทศตอบสนองความต้องการของประชาชนคนไทย โดยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดกับประชาชนในทุกพื้นที่ถึงโครงการสำคัญ ๆ ของรัฐบาล รวมถึงการสร้างการรับรู้และการขยายผลการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐทุกหมู่บ้านในประเทศไทย  ขยายโอกาส และเสริมศักยภาพในการสร้างเศรษฐกิจ สร้างรายได้ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร การค้าขายออนไลน์ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วถึงและเท่าเทียมกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews